வாழ்ந்து காட்டலாம் வா நண்பா!

இவன் இருக்கப் பெற்றவன்
இவன் இல்லாதவன் என
பேதம் பார்ப்பதில்லை வெற்றி!
வெற்றியென்பது
எல்லோருக்கும் சொந்தம்!
அதனுடன் உன் உறவு எப்படி
என்பதில் தான்
ஏற்றமும் இறக்கமும் இருக்கும்!
நாமெல்லாம் எங்கே?
அதை முடிப்பதென்றால் சாதாரணமா?
பணம் படைத்தவர்களால் மட்டுமே சாத்தியம்?
உன்னை நீயே தாழ்த்திக் கொண்டு
உரை நிகழ்த்துவதை முதலில் விடு!
குறிக்கோள் ஒன்றைத் தேர்ந்தெடு
அதை எக்காரணம் கொண்டும்
முறிக்காமல் போராடு!
விழ நேரிடும் ஆனாலும்
எழும் சக்தி கிடைக்கும் உனக்கு!
ஜெயிக்கப் பிறந்தவன் நான்
சாதிக்காமல் விடமாட்டேன்
சொல்லிப் பழகு!
துக்கத்தையும் சோம்பலையும்
தூர விலக்கு!
முயற்சியையும் பயிற்சியையும்
விளக்காக்கு!
காந்தி, கலாம் சொல்லை
செல்லும் பாதையாக்கு! நீ
வாழ்ந்து காட்டுவாய், வரலாறாய்!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s